You are here: Home > Гігієна праці > Допомога дітям у навчанні

Допомога дітям у навчанні

Допомога дітям у навчанні має полягати і в тому, щоб привчати їх до самостійної роботи. Для цього не треба подавати дітям пря­мої допомоги у розв’язанні задач чи виконанні вправ, а необхідно наштовхнути їх на правильний шлях, вчити самим знаходити і ви­правляти свої помилки, ще раз повторити правило, умову задачі, ще раз звірити-з текстом підручника написане і т. д.

Уміння само­стійно працювати вирішує успіх не лише у навчанні в школі, але й у майбутній трудовій діяльності. Без контролю батьків можуть бути зриви у навчанні дітей незалежно від їх віку — «забув», «за­гулявся», «забарився» і т. ін.

Необхідно вимагати від дітей обов’язково сідати за вивчення уроків у години, відведені для цього, ство­рювати умови для вдумливої роботи.Коли діти відчувають заці­кавленість і турботу батьків щодо їх навчання , вони охоче вчаться Починаючи з IV класу, дітей необхідно привчати користуватися різними довідниками і словниками. Тому треба, щоб під руками

в них були орфографічні словники, географічні карти, словники іноземних слів тощо.

Дуже корисно вправляти дітей у читанні вголос. Читання вго­лос допомагає виразному читанню, кращому розумінню і запам’я­товуванню.

Дітей молодшого віку корисно привчати розповідати вивчене кому-небудь з дорослих. Діти, які голосно розповідають вдома вивчене, сміливіше і впевнено відповідають учителям.

Якщо учень через хворобу або інші поважні причини пропустив уроки, не треба забороняти товаришам повідомляти, а іноді і допомагати кому надолужити пропущене. Це сприяє дружбі і товаришуванню дітей.

Але категорично забороняється будь-кому подавати дітям пряму допомогу в розв’язанні задачі або виконанні письмової вправи. Учень повинен сам це зробити. Коли діти звертаються до батьків за будь-якою консультацією, це дуже добре.

Але коли замість того, щоб спрямувати думку дітей на правильний шлях, допомогти відшукати потрібну довідку тощо, батьки стають на шлях прямої допомоги і самі розв’язують задачу чи списують впра­ву, це дуже погано.

Така допомога завдає непоправної шкоди дітям, розвиває в них безвольність і небажання переборювати труднощі, привчає до опіки. Діти можуть набути міцні знання лише при умові свідомої самостійної роботи.

Отже, шкільне навчання вимагає від дітей щоденної вдумли­вої роботи. Дорослим членам сім’ї і передусім батькам необхідно пройнятись повагою до розумової праці, яку виконують діти.

Правильно організована систематична підготовка домашніх зав­дань виробляє в дітей міцні навички розумової праці, самостій­ність у роботі і любов до навчання.

Але розумова праця дітей не може обмежуватися лише вивчен­ням уроків. Батькам необхідно дбати про більш широкий куль­турний розвиток дітей. Одним із засобів для цього є читання кни­жок.

Діти повинні обов’язково читати рекомендовану вчителями художню літературу, цікавитись технічною, науково-популярною та історичною літературою, читати газети і журнали, відвідувати кіно. На піднесення загального розвитку дітей не можна шкоду­вати грошей.

Для дітей необхідно передплачувати газети і журнали, відпо­відно до їх віку, систематично купувати книжки для читання. Чим більше читатимуть діти, чим вищим буде їх загальний розвиток, тим легше і краще вони будуть вчитися, тим культурніше пово­дитимуть себе.

Tags:

Leave a Reply